Intentieverklaring arbeidsovereenkomst uitzendarbeid

Intentieverklaring een arbeidsovereenkomst te sluiten voor uitzendarbeid : 

Tussen

Human supports NV, uitzendbureau, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer BE
0889 448 329 en met maatschappelijke Zetel Boulevard A. Delvaux 15 bus 2/2 te 7000 Mons

En

Kandidaat-Uitzendkracht

werd overeengekomen hetgeen volgt :

De ‘Kandidaat-Uitzendkracht’ meldt Human Supports zijn bedoeling uitsluitend tijdelijke arbeid te
verrichten op een overeen komen ogenblijk via specifieke contracten voor uitzendarbeid.

Verbindt Human Supports zich ertoe de uitzendkracht van bij de start van de opdracht een
arbeidsovereenkomst te bezorgen via de app ‘My Human Supports’

Verbindt de uitzendkracht zich ertoe kennis te hebben genomen van de arbeidsovereenkomst door
deze te hebben ontvangen via de app ‘My Human Supports’.

Eventuele arbeidsovereenkomsten zijn uitsluiten voor bepaalde duur, voor duidelijk omschreven
werk of ter vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst of beëindigd
is.

In overeenstemming met de wet van 24/07/87 ( K.B. van 20/08/1987), erkent de ‘kandidaat-
uitzendkracht” een exemplaar van het arbeidsreglement van de uitzendonderneming te hebben
ontvangen, ervan kennis het hebben genomen en de inhoud te aanvaarden.

De brochure voor uitzendkrachten van Human Supports bevat :

 • Een exemplaar van het arbeidsreglement;
 • Overzicht veiligheidsmaatregelen;
 • Regels betreffende werkkledij;
 • Procedure bij arbeidsongeschiktheid : afwezigheid, ziekte, arbeidsongeval;
 • Vertrouwelijkheidsbeleid en bescherming gegevens;
 • Procedure mijn persoonlijke app ‘My Human Supports’;
 • Deontologisch charter uitvoering tijdelijke opdrachten.

De kandidaat-uitzendmedewerker bevestigd de taal waarin deze documenten werden opgesteld te
begrijpen.

Verklaring op eer

De ‘kandidaat-uitzendmedewerker’ verklaart op eer de volgende feiten;

Alle doorgestuurde kopieën van originele documenten (o.a. identiteitskaart, arbeidsvergunning,
bankkaart, …), zonder dat deze lijst exhaustief is, zijn wel degelijk van de ‘kandidaat-
uitzendmedewerker’ en zijn geen vervalste documenten.

Alle in onderhavig document ingevulde gegevens zijn waarachtig en correct
De gevolgen van alle onnauwkeurigheden in onderhavig document zijn volledig de
verantwoordelijkheid van de ‘kandidaat-uitzendmedewerker’

De ‘kandidaat-uitzendmedewerker’ is op de hoogte dat deze verklaring in een juridische procedure
kan worden aangevoerd en weet dat elke valse verklaring strafrechtelijke gevolgen zal hebben.

Teneinde rechtens te dienen te gelden

Toestemming om persoonlijke documenten en gegevens te controleren, te gebruiken en door te
geven:

De ‘Kandidaat-Uitzendmedewerker’ geeft Human Supports de toestemming om op verzoek van
verschillende instanties, volgende gegevens te gebruiken en door te geven :

 • Mijn Curriculum vitae
 • Mijn rijksregisternummer
 • Aen kopie van mijn diploma
 • Alle andere vertrouwelijke documenten die wettelijk verplicht zijn om mijn dossier te kunnen
  samenstellen

De ‘Kandidaat-Uitzendmedewerker’ geeft Human Supports de toestemming om na te gaan of de
gegevens op mijn CV correct zijn via rechtstreekse contacten met de personen die ik bij mijn vorige
werkgever als referenties opgaf.

De Kandidaat-Uitzendmedewerker geeft Human Supports de toestemming voor toegang tot mijn
student@work als ik mij inschrijf als jobstudent.

Human Supports verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat bovenstaande gegevens door klanten of
andere instellingen onder haar rechtstreekse verantwoordelijk net zo omzichtig te worden
behandeld.